Dita pa punë të lodh më shumë se nata pa gjumë.

 Thënie arabe

  • Anglisht
  • Shqip
DEPARTAMENTI PËR EKOLOGJI DHE MJEDIS - DEM
DEPARTAMENTI PËR EKOLOGJI DHE MJEDIS - DEM 24.06.2014 | 13:13
Qëllimi
DEM ka për qëllim ngritjen e vetëdijesimit të qytetarëve për vlerat  natyrore, gjeomonumentet dhe rëndësinë e ruajtjes së tyre, si dhe parandalimin e degradimit të mëtejshëm të mjedisit.
 
Objektivat
1.Të rrisë vetëdijen për mjedisin, tek nxënësit dhe prindërit e tyre nëpërmjet materialit dhe kursit efektiv të arsimimit mjedisor.
2.Të rrisë vetëdijen e popullatës në përgjithësi në lidhje me parandalimin e ndotjes, rishfrytëzimin dhe reciklimin e mbeturinave shtëpiake dhe mbeturinave të ngurta nëpërmjet fushatave të vetëdijësimit.
3 Mbrojtja e mjedisit në tokë, ajër dhe uji përkatësisht në atmosferë, biosferë, litosferë dhe hidrosferë.
4.Rregullimin e çështjeve ekologjike, si:banimi, ushqimi etj.