Dita pa punë të lodh më shumë se nata pa gjumë.

 Thënie arabe

  • Anglisht
  • Shqip
Projekti i ri
Projekti i ri 18.07.2014 | 00:42
IKN “ Naim Frashëri”  është urë lidhëse  me status ndërkombëtar që i përkrahë të gjitha projektet  brenda dhe jashtë  Kosovës. Projektet duhet përshtatur misionit dhe vizionit të institutit tonë në mënyrë që të arrijnë pesë objektivat  e caktuara të  misionit.
 
Stafi i IKN “Naim Frashëri”  me posedimin e të gjitha ekspertëve të fushave të ndryshme të shoqërisë,   ka përparësinë mbi të gjithë projektantët tjerë që ti realizoj këto projektet brenda Institutit. Gjithashtu IKN “ Naim Frashëri”  do të mundësoj të financojë dhe monitoroj edhe projektet e ardhura  nga jashtë  Institutit brenda dhe jashtë Kosovës

02.07.2019 | 13:58
18.07.2014 | 00:42
17.05.2017 | 11:08